تبلیغات
موبایل - چرخ Hampster بشر برای تولید انرژی


. چرخ سبز توسط دستگاه ورزش است که تبدیل انرژی جنبشی تولید شده توسط بدن انسان به برق است.  چندین ماشین به یک واحد ذخیره سازی انرژی مرکزی که در آن برق پس از آن را می توان به چراغ های جاده ای و چراغ های ترافیکی تکمیل متصل می شوند. . طراح ندیم Inaty تصور که واحد می تواند در فضاهای عمومی قرار می گیرد و کاربران می تواند برخی از زمان آهسته دویدن خود را در ازای یک محل به اجرا اهدا خواهد کرد.  اگر شما در حال اجرا به هر حال ، چرا که نه؟!

Designer: Nadim InatInaty